10 februarie 2013

PROGRAMA OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE, 2012 - 2013      DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI
ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII


                                                                                                                                                                                                                  ANEXĂ LA PRECIZĂRILE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE 2012-2013,
APROBATE CU NR. 100674 / 27.11.2012


PROGRAMA OLIMPIADEI DE GEOGRAFIE
AN ŞCOLAR  2012 - 2013

CLASA a VIII-a – GEOGRAFIA ROMÂNIEI

           Competențe specifice:
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii geografice a României
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale României
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii matematice
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor naturale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic al României pentru om şi societate
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a ţării noastre, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite de geografia României
7.3. Prelucrarea informaţiei: interpretarea unei diagrame simple, analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame, elaborarea de scheme
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări si deosebiri
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect)
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente fenomene şi procese ale mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea observată (direct sau indirect)

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a VIII-a, aprobată prin OMEC 5097/2009. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport cu etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:
Etapa pe şcoală (luna decembrie 2012): România: Poziţie geografică; Relieful: Caracteristici generale (trepte şi forme de relief, proporţionalitatea reliefului), Unităţile majore de relief: Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei, Dealurile şi Podişurile, Câmpiile, Lunca şi Delta Dunării, platforma continentală.

Etapa locală (luna februarie 2013): România: Poziţie geografică; Relieful: Caracteristici generale (trepte şi forme de relief, proporţionalitatea reliefului), Unităţile majore de relief: Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei, Dealurile şi Podişurile, Câmpiile, Lunca şi Delta Dunării, platforma continentală; Clima: Factorii genetici ai climei, Elementele climatice; tipuri şi nuanţe de climă; Apele: Dunărea. Râurile interioare. Lacurile. Apele subterane, Marea Neagră.

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (2 martie 2013): România: Poziţie geografică; Relieful: Caracteristici generale (trepte şi forme de relief, proporţionalitatea reliefului), Unităţile majore de relief: Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei, Dealurile şi Podişurile, Câmpiile, Lunca şi Delta Dunării, platforma continentală; Clima: Factorii genetici ai climei, Elementele climatice; tipuri şi nuanţe de climă; Apele: Dunărea. Râurile interioare. Lacurile. Apele subterane, Marea Neagră. Vegetaţia, fauna şi solurile, Populaţia: Numărul populaţiei şi evoluţia numerică, Repartiţia geografică şi densitatea populaţiei, Structura populaţiei României.

Etapa naţională (1-7 aprilie 2013): România: Poziţie geografică; Relieful: Caracteristici generale (trepte şi forme de relief, proporţionalitatea reliefului), Unităţile majore de relief: Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei, Dealurile şi Podişurile, Câmpiile, Lunca şi Delta Dunării, platforma continentală; Clima: Factorii genetici ai climei, Elementele climatice; tipuri şi nuanţe de climă; Apele: Dunărea. Râurile interioare. Lacurile. Apele subterane, Marea Neagră. Vegetaţia, fauna şi solurile, Populaţia: Numărul populaţiei şi evoluţia numerică, Repartiţia geografică şi densitatea populaţiei, Structura populaţiei României. Aşezările umane: Aşezările rurale. Tipuri de sate, Aşezările urbane. Tipuri de oraşe, Caracterizarea geografică generală a oraşului Bucureşti, Organizarea administrativ-teritorială


CLASA a IX-a

Competenţe specifice:
1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;
1.2. Argumentarea unui demers explicativ;
2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific ştiinţelor;
2.2. Formalizarea informaţiilor;
3.2. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale;
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice;
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii;
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor cartografice;
4.4. Trecerea de la o scară la alta;
4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple;
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate pe modele;
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată;
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru
analiza unor elemente ale reliefului în contextul mediului înconjurător.

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a IX-a, aprobată prin OMEC 3458/2004. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport cu etapele desfăşurării acesteia.
Ele sunt repartizate astfel:
Etapa pe şcoală (luna decembrie 2012): PĂMÂNTUL – O ENTITATE A UNIVERSULUI: Universul şi sistemul solar, Evoluţia Universului şi a Terrei, Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice; MĂSURAREA ŞI REPREZENTAREA SPAŢIULUI TERESTRU: Coordonatele geografice, Reprezentări cartografice, Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local, Reprezentările cartografice şi societatea omenească.

Etapa locală (luna februarie 2013): PĂMÂNTUL – O ENTITATE A UNIVERSULUI: Universul şi sistemul solar, Evoluţia Universului şi a Terrei, Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice; MĂSURAREA ŞI REPREZENTAREA SPAŢIULUI TERESTRU: Coordonatele geografice, Reprezentări cartografice, Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local, Reprezentările cartografice şi societatea omenească; RELIEFUL TERESTRU: Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică, Unităţile majore ale reliefului terestru, Agenţi, procese şi forme de relief.

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (2 martie 2013): PĂMÂNTUL – O ENTITATE A UNIVERSULUI: Universul şi sistemul solar, Evoluţia Universului şi a Terrei, Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice; MĂSURAREA ŞI REPREZENTAREA SPAŢIULUI TERESTRU: Coordonatele geografice, Reprezentări cartografice, Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local, Reprezentările cartografice şi societatea omenească; RELIEFUL TERESTRU: Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică, Unităţile majore ale reliefului terestru, Agenţi, procese şi forme de relief, Tipuri şi unităţi de relief, Analiza şi interpretarea reliefului, Relieful şi societatea omenească, Relieful orizontului local, Aplicaţii practice în orizontul local.

Etapa naţională (1-7 aprilie 2013): PĂMÂNTUL – O ENTITATE A UNIVERSULUI: Universul şi sistemul solar, Evoluţia Universului şi a Terrei, Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice; MĂSURAREA ŞI REPREZENTAREA SPAŢIULUI TERESTRU: Coordonatele geografice, Reprezentări cartografice, Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local, Reprezentările cartografice şi societatea Omenească; RELIEFUL TERESTRU: Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică, Unităţile majore ale reliefului terestru, Agenţi, procese şi forme de relief, Tipuri şi unităţi de relief, Analiza şi interpretarea reliefului, Relieful şi societatea omenească, Relieful orizontului local, Aplicaţii practice în orizontul local; ATMOSFERA TERESTRĂ: Alcătuirea şi structura atmosferei, Factorii genetici ai climei, Climatele Terrei, Evoluţia şi tendinţele de evoluţie a climei, Hărţile climatice şi harta sinoptică, Analiza şi interpretarea datelor, Clima şi societatea omenească, Clima orizontului local.


2. CLASA a X-a

Competenţe specifice:
1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii referitoare la aşezări
1.2. Argumentarea unui demers explicativ
3.2. Sesizarea unor succesiuni în evoluţia aşezărilor
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice referitoare la state
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii
4.4. Trecerea de la o scară la alta
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică sau grafică
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate pe modele
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată a aşezărilor umane
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale aşezărilor omeneşti
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic
5.6. Aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente simple, sisteme, succesiuni

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a X-a, aprobată prin OMEC 4598/2004. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport cu etapele desfăşurării acesteia.

     Ele sunt repartizate astfel:
Etapa pe şcoală (luna decembrie 2012): I. Statele şi grupările regionale de state, Evoluţia în timp a hărţii politice, Principalele probleme actuale de geografie politică; II. GEOGRAFIA POPULAȚIEI ȘI A AȘEZĂRILOR UMANE: A. Geografia populaţiei: Dinamica populaţiei, Bilanţul natural al populaţiei, Mobilitatea teritorială a populaţiei, Bilanţul total al populaţiei, Evoluţia numerică a populaţiei, Tipuri de medii de viaţă, Răspândirea geografică a populaţiei, Structuri demografice (rasială, confesională, etnolingvistică, pe grupe de vârstă şi sexe, socioeconomică, pe medii), Populaţia, protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă;

Etapa locală (luna februarie 2013): I. Statele şi grupările regionale de state, Evoluţia în timp a hărţii politice, Principalele probleme actuale de geografie politică; II. GEOGRAFIA POPULAȚIEI ȘI A AȘEZĂRILOR UMANE: A. Geografia populaţiei: Dinamica populaţiei, Bilanţul natural al populaţiei, Mobilitatea teritorială a populaţiei, Bilanţul total al populaţiei, Evoluţia numerică a populaţiei, Tipuri de medii de viaţă, Răspândirea geografică a populaţiei, Structuri demografice (rasială, confesională, etnolingvistică, pe grupe de vârstă şi sexe, socioeconomică, pe medii), Populaţia, protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă; B. Geografia aşezărilor umane: Habitatul uman: definire şi componente, Urbanizarea, Dinamica urbană şi explozia urbană, Funcţiile şi structura funcţională a aşezărilor omeneşti, Forme de aglomerare umană, Metropole – megalopolisuri, Peisaje rurale.

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (2 martie 2013): I. Statele şi grupările regionale de state, Evoluţia în timp a hărţii politice, Principalele probleme actuale de geografie politică; II. GEOGRAFIA POPULAȚIEI ȘI A AȘEZĂRILOR UMANE: A. Geografia populaţiei: Dinamica populaţiei, Bilanţul natural al populaţiei, Mobilitatea teritorială a populaţiei, Bilanţul total al populaţiei, Evoluţia numerică a populaţiei, Tipuri de medii de viaţă, Răspândirea geografică a populaţiei, Structuri demografice (rasială, confesională, etnolingvistică, pe grupe de vârstă şi sexe, socioeconomică, pe medii), Populaţia, protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă; B. Geografia aşezărilor umane: Habitatul uman: definire şi componente, Urbanizarea, Dinamica urbană şi explozia urbană, Funcţiile şi structura funcţională a aşezărilor omeneşti, Forme de aglomerare umană, Metropole – megalopolisuri, Peisaje rurale; Organizarea spaţiului urban şi rural, Planul oraşului, Amenajarea locală şi regională.

Etapa naţională (1-7 aprilie 2013): I. Statele şi grupările regionale de state, Evoluţia în timp a hărţii politice, Principalele probleme actuale de geografie politică; II. GEOGRAFIA POPULAȚIEI ȘI A AȘEZĂRILOR UMANE: A. Geografia populaţiei: Dinamica populaţiei, Bilanţul natural al populaţiei, Mobilitatea teritorială a populaţiei, Bilanţul total al populaţiei, Evoluţia numerică a populaţiei, Tipuri de medii de viaţă, Răspândirea geografică a populaţiei, Structuri demografice (rasială, confesională, etnolingvistică, pe grupe de vârstă şi sexe, socioeconomică, pe medii), Populaţia, protecţia mediului înconjurător şi dezvoltarea durabilă; B. Geografia aşezărilor umane: Habitatul uman: definire şi componente, Urbanizarea, Dinamica urbană şi explozia urbană, Funcţiile şi structura funcţională a aşezărilor omeneşti, Forme de aglomerare umană, Metropole – megalopolisuri, Peisaje rurale; Organizarea spaţiului urban şi rural, Planul oraşului, Amenajarea locală şi regională; III. GEOGRAFIA ECONOMICĂ: A. Resursele naturale: Resursele extraatmosferice şi ale atmosferei, Resursele litosferei, Resursele hidrosferei, Resursele biosferei.


CLASA a XI –a

Competenţe specifice:
1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii ale mediului înconjurător, utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului
1.2. Prezentarea rezultatelor investigaţiilor realizate asupra mediului înconjurător, cu ajutorul terminologiei specifice geografiei
1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect), prin utilizarea limbajului ştiinţific specific domeniului
1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului, valorificând adecvat semnificaţiile termenilor cheie de specialitate
1.5. Formularea de probleme referitoare la regionalizare şi globalizare, utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător (geografic) ca reflectare a fenomenelor şi a proceselor studiate în cadrul ştiinţelor naturii (Fizică, Biologie, Geologie, Chimie)
2.2. Aplicarea elementelor semnificative, conceptuale şi metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale, pentru studierea mediului înconjurător
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul înconjurător, prin analiza unor sisteme şi structuri (teritoriale şi funcţionale)
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului
3.1. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice, pentru interpretarea şi prezentarea realităţii observate
3.2. Utilizarea informaţiei cartografice, pentru explicarea problemelor legate de regionalizare şi globalizare
3.3. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice minime, pentru interpretarea şi exprimarea realităţii analizate mediat
3.4. Utilizarea informaţiei cartografice, pentru explicarea sistemului economic şi geopolitic mondial

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a XI-a, aprobată prin OMEC 3252/2006. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport cu etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:
Etapa pe şcoală (luna decembrie 2012): I. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR – PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE: Mediul înconjurător – aspecte generale, *Modificări recente ale mediului terestru, Factorii geoecologici – aspecte generale, Geosistemul, ecosistemul şi peisajul geografic, *Factori geoecologici – caracteristici şi funcţionalitate, Tipurile de medii geografice, Tipurile de peisaje geografice, *Mediile zonei temperate, Hazarde naturale şi antropice, Despăduririle, deşertificarea şi poluarea – efecte ale activităţilor umane asupra mediului.

Etapa locală (luna februarie 2013): I. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR – PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE: Mediul înconjurător – aspecte generale, *Modificări recente ale mediului terestru, Factorii geoecologici – aspecte generale, Geosistemul, ecosistemul şi peisajul geografic, *Factori geoecologici – caracteristici şi funcţionalitate, Tipurile de medii geografice, Tipurile de peisaje geografice, *Mediile zonei temperate, Hazarde naturale şi antropice, Despăduririle, deşertificarea şi poluarea – efecte ale activităţilor umane asupra mediului, *Scenarii despre evoluţia mediului, Protecţia, conservarea şi ocrotirea mediului, Managementul mediului înconjurător.

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (2 martie 2013): I. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR – PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE: Mediul înconjurător – aspecte generale, *Modificări recente ale mediului terestru, Factorii geoecologici – aspecte generale, Geosistemul, ecosistemul şi peisajul geografic, *Factori geoecologici – caracteristici şi funcţionalitate, Tipurile de medii geografice, Tipurile de peisaje geografice, *Mediile zonei temperate, Hazarde naturale şi antropice, Despăduririle, deşertificarea şi poluarea – efecte ale activităţilor umane asupra mediului, *Scenarii despre evoluţia mediului, Protecţia, conservarea şi ocrotirea mediului, Managementul mediului înconjurător; II. REGIONALIZAREA ŞI GLOBALIZAREA LUMII CONTEMPORANE: Dimensiunile şi domeniile regionalizării şi globalizării, *Spaţiul geografic şi globalizarea, Identitatea, uniformizarea şi diversitatea lumii contemporane.

Etapa naţională (1-7 aprilie 2013): I. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR – PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE: Mediul înconjurător – aspecte generale, *Modificări recente ale mediului terestru, Factorii geoecologici – aspecte generale, Geosistemul, ecosistemul şi peisajul geografic, *Factori geoecologici – caracteristici şi funcţionalitate, Tipurile de medii geografice, Tipurile de peisaje geografice, *Mediile zonei temperate, Hazarde naturale şi antropice, Despăduririle, deşertificarea şi poluarea – efecte ale activităţilor umane asupra mediului, *Scenarii despre evoluţia mediului, Protecţia, conservarea şi ocrotirea mediului, Managementul mediului înconjurător; II. REGIONALIZAREA ŞI GLOBALIZAREA LUMII CONTEMPORANE: Dimensiunile şi domeniile regionalizării şi globalizării *Spaţiul geografic şi globalizarea, Identitatea, uniformizarea şi diversitatea lumii contemporane; III. POPULAŢIA, RESURSELE NATURALE ŞI DEZVOLTAREA LUMII CONTEMPORANE: Evoluţii geodemografice contemporane, Diferenţieri regionale, Resursele umane şi dezvoltarea.


CLASA a XII-a 

Competențe de evaluat

1.1. Prezentarea, în scris și oral, a aspectelor definitorii ale spațiului european si național, utilizând corect și coerent terminologia specifică domeniului
1.2. Raportarea rezultatelor documentării (informării) asupra problematicii fundamentale a Europei și a României, cu ajutorul noțiunilor și al conceptelor corespunzătoare
1.3. Explicarea unei realități investigate (direct sau indirect), prin utilizarea limbajului stiințific specific domeniului
1.5. Formularea de probleme referitoare la regionalizare și la globalizare, din perspectivă europeană, utilizând corect și coerent terminologia specifică domeniului
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător (geografic), la nivelul continentului, prin conexiuni sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice și a imaginilor
2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale și metodologice, specifice stiințelor naturii și stiințelor sociale, pentru studierea comparativă a geografiei Europei și a României
2.3. Explicarea relațiilor observabile dintre stiințe, tehnologie și mediul înconjurător, la nivelul continentului, prin analizarea unor sisteme și structuri teritoriale și funcționale
2.4. Explicarea relațiilor observabile dintre sistemele naturale și umane ale mediului geografic european, utilizând date statistice, modele geografice și reprezentări cartografice adecvate
2.7. Aplicarea unor elemente explicative semnificative specifice stiințelor sociale, în interpretarea proceselor referitoare la globalizare din perspectiva U.E.
3.1. Interpretarea reprezentărilor grafice si cartografice, pentru prezentarea unei realități investigate
3.2. Utilizarea reprezentărilor grafice și cartografice adecvate, pentru interpretarea și exprimarea realității geografice a U.E. și a unor țări din componența acesteia
3.3. Transferul informației statistice, grafice si cartografice în alte forme de prezentare (texte, modele etc.)
3.4. Interpretarea datelor statistice si a modelelor grafice referitoare la U.E. și la România
*3.5. Construirea unor reprezentări grafice și cartografice minimale, utilizând informații ofertate
**3.6. Utilizarea mijloacelor de reprezentare grafică și cartografică a elementelor de geografie administrativă

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a XII-a, aprobată prin OMEC 5959/ 2006. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport cu etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:
Etapa pe şcoală (luna decembrie 2012): EUROPA SI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ (tratare comparativă si succesivă, de la Europa la România); Spațiul românesc si spațiul european; Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei si ale României: - relieful major (trepte, tipuri si unități majore de relief), - clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică), harta sinoptică a Europei și a României; - hidrografia – aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră, - învelișul biopedogeografic, - resursele naturale; Elemente de geografie umană ale Europei și ale României: - harta politică a Europei; România ca stat al Europei, - populația și caracteristicile ei geodemografice.

Etapa locală (luna februarie 2013): EUROPA SI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ (tratare comparativă si succesivă, de la Europa la România); Spațiul românesc si spațiul european; Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei si ale României: - relieful major (trepte, tipuri si unități majore de relief), - clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică), harta sinoptică a Europei și a României; - hidrografia – aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră, - învelișul biopedogeografic, - resursele naturale; Elemente de geografie umană ale Europei și ale României: - harta politică a Europei; România ca stat al Europei, - populația și caracteristicile ei geodemografice; - sistemul de orașe al Europei; analiza geografică a unor orașe (patru orașe europene, orașul București și două orașe din România), - activitățile economice – caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale (la nivel european și în România), - sisteme de transport.

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (2 martie 2013): EUROPA SI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ (tratare comparativă si succesivă, de la Europa la România); Spațiul românesc si spațiul european; Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei si ale României: - relieful major (trepte, tipuri si unități majore de relief), - clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică), harta sinoptică a Europei și a României; - hidrografia – aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră, - învelișul biopedogeografic, - resursele naturale; Elemente de geografie umană ale Europei și ale României: - harta politică a Europei; România ca stat al Europei, - populația și caracteristicile ei geodemografice; - sistemul de orașe al Europei; analiza geografică a unor orașe (patru orașe europene, orașul București și două orașe din România), - activitățile economice – caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale (la nivel european și în România), - sisteme de transport; Mediu înconjurător și peisaje; Regiuni geografice în Europa și în România: - caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa și din România*, - Carpații – studiu de caz al unei regiuni geografice; țările vecine României (caracterizare geografică succintă).

Etapa naţională (1-7 aprilie 2013): EUROPA SI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ (tratare comparativă si succesivă, de la Europa la România); Spațiul românesc si spațiul european; Elemente fizico – geografice definitorii ale Europei si ale României: - relieful major (trepte, tipuri si unități majore de relief), - clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică), harta sinoptică a Europei și a României; - hidrografia – aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră, - învelișul biopedogeografic, - resursele naturale; Elemente de geografie umană ale Europei și ale României: - harta politică a Europei; România ca stat al Europei, - populația și caracteristicile ei geodemografice; - sistemul de orașe al Europei; analiza geografică a unor orașe (patru orașe europene, orașul București și două orașe din România), - activitățile economice – caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale (la nivel european și în România), - sisteme de transport; Mediu înconjurător și peisaje; Regiuni geografice în Europa și în România: - caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa și din România*, - Carpații – studiu de caz al unei regiuni geografice; țările vecine României (caracterizare geografică succintă); ROMÂNIA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ: Formarea Uniunii Europene și evoluția integrării europene, Caracteristici geografice, politice și economice actuale ale U.E.; Statele Uniunii Europene: - privire generală și sintetică; - studii de caz: Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.


INSPECTOR GENERAL,
Steluţa Dan

Reacții:

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Postări populare

Etichete

bac variante geografie catastrofe ȘTIAȚI CĂ...... Motivațional bac 2013 subiecte olimpiada 2012 Sinteze bac vizitati romania Olimpiade bac 2014 hazarde oceanografice turism romania Fișe de lucru bac 2012 romania frumoasa Africa Lecții MEDIU ÎNCONJURĂTOR Turism geografie bac hazarde geomorfologice japonia 2011 olimpiada 2013 olimpiada geografie pesteri din romania rezolvari variante sinteze statele lumii subiecte bac geografie 2014 variante 2013 Amuzament Apele Europei Colinde Comenius El Nino Hărți James Cook Nichita Stanescu Noua Zeelanda Poezii Poezii geografice Religie URBANIZARE aptitudini atmosfera bac 2018 biserici si manastiri din dambovita caleidoscop calendar bac calendar bac 2012 calendar bac 2013 cariera cascade chestionare clima romaniei comportament in caz de cutremur continente defasurare bac 2014 deplasari pe versanți desertul sahara epuizarea resurselor de apa fiorduri foamete fusuri orare granite naturale harta politica harti hazarde climatice hazarde endogene hazarde naturale ianuarie indonezia 2004 informatii despre cariera interese jocuri geografie latitudine longitudine manastirea cozia medii desertice meridiane paralele perle geografice programa concurs programa geografie 2012 protectia mediului rezolvări subiecte gepgrafie bac riscuri saracie simulare bac 2013 simulare bac 2014 simulare bac 2016 statele Americane statele Asiei statele Europei statele africane stiati ca ... subiecte bac geografie 2015 subiecte bac geografie 2018 subiecte olimpiada 2014 tari transfagarasan transporturile europei turism pe glob turism urban