Loading...

12 martie 2012

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE ETAPA JUDEŢEANĂ , CLASA a IX-a


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA

OLIMPIADA  DE GEOGRAFIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – Târgovişte, 3 martie 2012
PROBA TEORETICĂ
CLASA a IX-a

  • Toate subiectele sunt obligatorii.
  • Se acordă 10 puncte din oficiu.
  • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (15 puncte)

      1.  Explicaţi faptul că valoarea maximă a gravitaţiei terestre se înregistrează la cei doi poli,     
        iar valoarea minimă a gravitaţiei terestre se înregistrează la Ecuator.               8 puncte
               2.  Precizaţi patru consecinţe ale gravitaţiei terestre.                                              4 puncte
               3.  Precizaţi trei consecinţe ale înclinării axei terestre.                                            3 puncte      

           SUBIECTUL II (8 puncte)
        
        1.  Pe o hartă realizată la scara 1:1.550.000, distanţa între două localităţi este de 12,6 cm.
a.      Calculaţi distanţa între cele două localităţi, în kilometri.
b.      Construiţi scara grafică simplă pentru scara numerică menţionată.
2.  Este marţi dimineaţa, ora 7.00 şi te pregăteşti să pleci la şcoală. Longitudinea locului în care te afli este de 150º E. Precizează ziua şi ora înregistrate pe primul meridian.

SUBIECTUL II (19 puncte)
Analizaţi harta alăturată.
Precizaţi:
a.      denumirea articulaţiilor ţărmurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2 şi 3;
b.      denumirea tipurilor de ţărmuri marcate, pe hartă, cu numerele 4, 5 şi 6;
c.      o cauză a formării tipului de ţărm, marcat, pe hartă, cu numărul 6;
d. denumirea unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A, B, C şi D;
e. modul de formare pentru unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B;
f. trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi cel al unităţii marcate, pe hartă, cu litera D.                                                                                                 


                                                                                                                

Fig. 1
SUBIECTUL IV  ( 48 puncte)
1. Analizaţi cu atenţie imaginile alăturate.
Precizaţi:
a. pentru fig.1
– forma de relief marcată cu numărul 1 şi trei caracteristici ale acesteia;
- cauza deplasării plăcilor tectonice;
- denumirea treptei de relief marcată cu  numărul 3;
- adâncimea maximă care poate fi atinsă în punctul 2.                                                                                                   
                                                                        7 puncte
b. pentru fig. 2 
-  tipul de structură;
- denumirea elementelor structurii notate cu numerele 1, 2 şi 3;
- o cauză a formării acestui tip de structură.
                                                                        5 puncte

c. pentru fig.3
– tipul de structură;
- denumirea elementelor structurii notate cu numerele 1, 2 şi 3;
- trei tipuri de forme de relief create pe o astfel de structură şi două exemple regionale tipice din Europa.
Fig.2
                                                                        9 puncte
d. pentru fig.4 tipul de structură căruia îi corespunde relieful din imagine, doi agenţi morfogenetici care pot modela relieful, trei procese geomorfologice care pot fi predominante.           6 puncte   

2.
a. Definiţi următoarele noţiuni geografice:
-          sufoziune, ogaşe, abraziune, deflaţie, lagună, hamade,  doline.
Fig.3
                                                                          14 puncte
b. Reprezentaţi grafic un torent cu elementele lui componente.
                                                         7 puncte
Fig.4

                   
       
   

          
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA

OLIMPIADA  DE GEOGRAFIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – Târgovişte, 3 martie 2012
PROBA TEORETICĂ
CLASA A IX-A

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

SUBIECTUL I (15 puncte)


Se acordă  15 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
1.      8 puncte, astfel: pentru explicarea  valorii maxime a gravitaţiei terestre la cei doi poli: raza polară este mai scurtă, datorită mişcării de rotaţie a Pământului (2p); forţa centrifugă este nulă (2p); pentru explicarea  valorii minime a gravitaţiei terestre la Ecuator: raza ecuatorială este maximă, datorită mişcării de rotaţie (2p); forţa centrifugă are cea mai mare valoare şi acţionează în sens contrar forţei gravitaţionale (2p);                                    
2.  4 puncte, câte 1p pentru fiecare consecinţă corect precizată: eroziunea (1p); formarea vânturilor (1p); curgerea râurilor (1p);  concentrarea aerului în troposferă (1p). 
Se acceptă oricare altă formulare corectă a răspunsului.
3. 3 puncte, câte 1p pentru fiecare consecinţă corect precizată: repartiţia inegală pe suprafaţa terestră a cantităţii de energie solară care scade treptat spre latitudinile mari (1p); variaţia duratei perioadei de lumină şi întuneric în timpul anului (1p); formarea anotimpurilor (1p).

SUBIECTUL II (8 puncte)


Se acordă  8 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
1. a calculul distanţei 195,3km(2 p); 
    b construirea scării grafice (2 p);
2. ziua – luni (2 p); ora -21/9.00p.m(2 p).

SUBIECTUL III (19 puncte)

Se acordă  21 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
 a. 1-peninsulă(1p); 2 – golf(1p); 3 – insulă sau arhipelag(1p);
 b. 4 – ţărm cu deltă(1p); 5 - ţărm cu fiorduri(1p); 6 – ţărm cu estuar(1p);
 c. o cauză: maree puternic (1p);
 d. A – Câmpia Mississippi(1p);B – Pod. Labrador(1p); C – Munţii Stâncoşi(1p); D- Munţii Appalachi(1p).
 e. A – acumularea sedimentelor în arii continentale mai joase (1p); B – eroziunea unor scuturi continentale (1p).
  f. Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: modul de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, înclinare, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului (6p).

SUBIECTUL IV ( 48 puncte)


1. Se acordă  27 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
a)      Pentru fig. 1 : 1 – dorsala medio-atlantică (1p); trei caracteristici: rift activ (1p); intersectată de falii (1p); expansiunea fundului oceanic (1p); o cauză – curenţii magmatici ascendenţi din astenosferă (1p); 3 – abruptul continental (1p);adâncimea maximă – (-200m) (1p); - total 7 puncte
b)     Pentru fig. 2 :  structură faliată (1p); 1 – horst (1p); 2 – graben (1p); 3 – falie (1p); o cauză – mişcările tectonice (1p) – total 5 puncte
c)      Pentru fig. 3: structură cutată (1p); 1 – cută (1p); 2 – anticlinal (1p); 3 – sinclinal (1p); oricare trei tipuri de relief: relief appalachian, relief jurassian, relief de tip subcarpatic, culmi pe anticlinal, văi principale şi depresiuni pe sinclinale, depresiuni de tip butonieră etc. (3p); două exemple: Munţii Jura (1p); Subcarpaţii (1p) – total 9 puncte
d)     Pentru fig. 4: structură cutată (1p); apa de precipitaţii/de şiroire (1p), schimbările termice (1p); oricare trei procese geomorfologice: pluviodenudarea, dezagregarea, eroziunea torenţială, prăbuşiri, alunecări (3p) – total 6 puncte

2. Se acordă 21 puncte, din care:
a.      câte 2p pentru fiecare definiţie corectă – total 14 puncte;
b.      4 puncte pentru reprezentarea grafică corectă şi 3 puncte pentru precizarea elementelor componente, câte 1p pentru fiecare: bazin de recepţie, canal de scurgere, con de dejecţie) – total 7 puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA

OLIMPIADA  DE GEOGRAFIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – Târgovişte, 3 martie 2012
PROBA PRACTICĂ SCRISĂ
CLASA a IX-a

·        Toate subiectele sunt obligatorii
·        Se acordă 10 puncte din oficiu

       Timpul efectiv de lucru este de 60 minuteSUBIECTUL I (30 puncte)
Analizaţi harta alăturată. Precizaţi:                
a) denumirea subunităţilor de relief marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4 şi 5;
b) Pentru subunităţile de relief marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4 precizaţi :
-          modul de formare 
-          câte două tipuri de roci ;
-          câte două tipuri de relief.
c) Pentru subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu numărul 3 precizaţi :
-          trei procese geomorfologice specifice ;
-          două forme de relief rezultate.SUBIECTUL II (16 puncte)
Definiţi termenii/noţiunile geografice: piemont, câmpie de subsidenţă, câmpie piemontană şi terasă.
SUBIECTUL III (18 puncte)
Analizaţi harta judeţului Dâmboviţa de mai sus. Menţionaţi cele 3 tipuri genetice de câmpii. Daţi câte un exemplu din fiecare tip genetic de câmpie menţionat.SUBIECTUL IV (26 puncte)
În imaginile de mai jos sunt forme de relief rezultate prin acţiunea de modelare a scoarţei terestre de către agenţii morfogenetici externi, din judeţul Dâmboviţa.
Precizaţi :
a)      pentru fig. A - procesul geomorfologic reprezentat; elementele formei de relief, notate cu numere de la 1 la 5; o cauză a declanşării procesului; o măsură de prevenire a declanşării procesului.
b)     pentru fig. B – un element, vizibil în imagine, al procesului geomorfologic reprezentat în fig. A.
c) pentru fig. C – forma malului în punctul 1; forma de relief din punctul 2; procesul geomorfologic din punctul 3; agentul modelator extern notat cu numărul 4.
Fig.B


Fig.A


Fig.C

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA

OLIMPIADA  DE GEOGRAFIE
ETAPA JUDEŢEANĂ – Târgovişte, 3 martie 2012
PROBA PRACTICĂ SCRISĂ
CLASA a IX-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
SUBIECTUL I (30 puncte)
Se acordă 30 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
a) 1- Munţii Bucegi(2 p); 2- Câmpia înaltă a Târgoviştei(2 p); 3- Piemontul Cândeşti(2 p); 4- Subcarpaţii Ialomiţei, (2 p);  5- Câmpia Titu(2 p).                                                                                                      
b) Modul de formare(2 p); tipuri de roci : conglomerate, gresii, argile, marne, calcare sau oricare alt răspuns corect(4 p);  tipuri de relief: relief glaciar, relief periglaciar, relief de eroziune diferenţială, relief gravitaţional, relief fluvial, relief pe structură cutată, relief carstic, relief carstic pe sare sau oricare alt răspuns corect(4 p);
c) Oricare trei procese geomorfologice: eroziune torenţială, eroziune superficială, eroziune fluvială, eroziune laterală, eroziune în adâncime, transport, acumulare fluvială(6 p);  oricare două forme de relief: rigole, ravene, ogaşe, torenţi, alunecări de teren, versanţi, văi, terase, lunci, piemonturi(4 p).

SUBIECTUL II (16 puncte)
Se acordă 16 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
Piemont - relief de acumulare creat la baza unei regiuni mai înalte prin procesele de acumulare                  realizate de o reţea de râuri cu un predominant caracter torenţial (4 p);
 Câmpie de subsidenţă – câmpie inundabilă situată sub 100 m altitudine (4 p);
 Câmpie piemontană – câmpie clădită de râuri la poala muntelui prin aglomerări de aluviuni (4 p);
Terasă – treaptă situată deasupra luncii, pardosită adesea cu pietrişuri (4 p).
       Se acceptă oricare altă formulare corectă.

SUBIECTUL III (18 puncte)
Se acordă 18 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
 Tipuri genetice de câmpii: câmpie joasă(3 p); câmpie înaltă(3 p); câmpie tabulară(3 p). Exemplele asociate tipului de câmpie: Câmpia Titu(3 p);  Câmpia Picior de Munte/Câmpia Cricov/Câmpia Târgoviştei(3 p);  Câmpia Vlăsiei/Câmpia Găvanu-Burdea(3 p).

SUBIECTUL IV (26 puncte)
Se acordă 26 puncte pentru răspunsul corect şi complet:
a) Pentru Fig. A : procesul geomorfologic predominant – alunecare(2 p); elementele formei de relief: 1 – râpa de desprindere(2 p); 2 – treaptă sau val de alunecare(2 p); 3 – corpul alunecării(2 p); 4 – patul de alunecare(2 p);  5 - fruntea alunecării(2 p); o cauză a declanşării procesului – substratul argilos, panta, despădurire/defrişare, păşunatul excesiv etc.(2 p); o măsură de prevenire a declanşării procesului – împădurire, rigole de scurgere a apei de precipitaţie, terasare, aratul în lungul curbei de nive(2 p);
Se acceptă oricare altă formulare corectă
b) Pentru Fig. B – un element vizibil: treapte/valuri de alunecare sau corpul alunecării(2 p);
c) Pentru Fig. C   forma malului : în punctul 1 - concavă(2 p); forma de relief din punctul 2 – terasă     de luncă(2 p); procesul geomorfologic din punctul 3 – acumulare(2 p); agentul extern notat cu 4  - apa râului(2 p).

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Reacții:

3 comentarii:

Postări populare